Odvolanie súhlasu

*
*
*
*
*

Zákazník týmto odvoláva súhlas, ktorý udelil spoločnosti M Motors SK s.r.o., IČO: 35 908 238, so sídlom Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), a to:

v platnom znení, najmä na telefonické oslovovanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty, SMS správ, a to na účely priameho marketingu.

v rozsahu (titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, bydlisko alebo sídlo, emailová adresa, telefónne číslo, VIN vozidla, EČ vozidla, prípadne IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému), v zmysle právnych predpisov platných a účinných ku dňu udelenia tohto súhlasu.

Odvolanie súhlasu platí rovnako pre všetkých ďalších Prevádzkovateľov z dílerskej skupiny MG, ktorým Zákazník udelil súhlas.

Zákazník berie na vedomie, že po odvolaní vyššie uvedeného súhlasu/súhlasov, nebudú jeho osobné údaje spracovávané k účelu, pre ktorý bol súhlas udelený. Osobné údaje Zákazníka uvedené v Informačnom oznámení o spracovaní osobných údajov budú aj naďalej spracovávané pre účely uvedené v tomto Informačnom oznámení, ku ktorým môžu byť osobné údaje spracovávané aj bez súhlasu.